Pierwszeństwo restrukturyzacji pozwoli uniknąć upadłości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne | 29-12-2015

Autor: Jarosław Mrożek, prawnik, syndyk licencjonowany

 

 

 

1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie duże zmiany w prawie upadłościowym. Jednak nawet jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed tym dniem, wciąż możliwe jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Wnioski o upadłość złożone do końca 2015 r. rozpoznawane według starych zasad

 

Przepisy nowelizacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. wprowadzają dość istotną zmianę, wcześniej nie praktykowaną w prawie upadłościowym, mianowicie, że w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy (1/01/2016) wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego). Dotychczasowa praktyka ustawodawcy wiązała skutek zmiany z dniem wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości. Teraz jednak, wszystkie wnioski złożone do końca roku, czyli do 31 grudnia 2015 włącznie, będą rozpoznawane zgodnie z przepisami dotychczasowymi – Prawa upadłościowego i naprawczego i tylko ten stan prawny będzie obowiązujący.

 

Od 1 stycznia 2016 r. pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

 

Nie oznacza to, że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed 1 stycznia 2016 r., to nie jest możliwe wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. W nowej ustawie brak jest bowiem przepisu, który wzbraniałby upadłemu złożenie wniosku restrukturyzacyjnego tylko z takiego powodu, że wierzyciel wcześniej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a zasadą nadrzędna rozstrzygania zbiegu wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych jest pierwszeństwo restrukturyzacji.

 

Jeżeli więc po 1 stycznia 2016 r. upadły złoży wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, a w tym samym czasie będzie jeszcze nierozpoznany wniosek jego wierzyciela o ogłoszenie upadłości, czyli nastąpi zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, sąd restrukturyzacyjny (sąd rejonowy – sąd gospodarczy) podejmie decyzję w trybie art 11 Prawa restrukturyzacyjnego, co do rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego, a wniosek o ogłoszenie upadłości będzie oczekiwał na rozpoznanie.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego (identycznie art. 9b ust. 2 Prawa upadłościowego), sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Taka zasada hierarchii rozpoznawania sprzecznych ze sobą wniosków odnoszących się jednak do tego samego podmiotu umożliwia realizację celu postępowania restrukturyzacyjnego, mianowicie zachowania przedsiębiorstwa przez uniknięcie jego upadłości.